„Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej” projekt realizowany w ramach osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, typ projektu A: Ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt polega na powstrzymaniu zjawiska wtórnej sukcesji na cennych przyrodniczo obszarach małopolskich Karpat (Parki Krajobrazowe, Obszary chronionego krajobrazu, Zespoły przyrodniczo krajobrazowe oraz Natura 2000) poprzez prowadzenie wypasu owiec na ok. 3 tys. ha. Najważniejszym elementem projektu jest trzyletni kontrolowany
i sterowany wypas owiec na wytypowanych 3 tys. ha, co pozwoli na ochronę gatunkową 5 siedlisk objętych ochroną, 13 gatunków flory, 12 gatunków fauny i jednego gatunku grzybów. Planowana jest budowa 3 bacówek edukacyjnych w których będzie można zapoznać się z ideą czynnej ochrony siedlisk, chronionymi gatunkami oraz kulturą i tradycją pasterską.

W pozostałych lokalizacjach umiejscowione zostaną tablice informacyjne opisujące siedliska i cenne gatunki na nich występujące. Projekt zakończy monitoring siedlisk, który zweryfikuje skuteczność i trwałość podejmowanych działań w odniesieniu do zagrożonych siedlisk, co da możliwość stworzenia tzw. dobrych praktyk wypasowych i replikowania działań na większych obszarach Małopolski. Uzupełnieniem projektu będzie zakup niezbędnego wyposażenia służącego monitoringowi siedlisk w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu, szkolenia baców, konferencje otwierające i zamykające, a także publikacje projektowe.

Realizator projektu: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział Stary Sącz.

Całkowita wartość projektu: 7 147 890,63 zł

Dofinansowanie:  6 075 707,04 zł

Wkład własny (Województwo Małopolskie): 1 072 183,59 zł

Okres realizacji projektu:
- rozpoczęcie realizacji projektu 16.06.2016 r.

- zakończenie realizacji projektu 30.06.2021 r.