Zagrożone gatunki roślin i zwierząt

Na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego w ramach projektu Planu Ochrony ww. siedliska i gatunki zostały zinwentaryzowane na 8 podobszarach (2.4.2 oraz 4.3, 4.4, 4.6 do 4.11 – zgodnie z załącz. nr 16.1 do dokumentacji aplikacyjnej). Wyjątek stanowi pokrzyk wilcza jagoda, którego stanowiska stwierdzono wyłącznie na obszarze 2.4.2 – Małe Pieniny – Rusinowy Wierch. Najpoważniejsze zagrożenie dla ww. siedlisk, roślin i grzybów stanowi wtórna sukcesja na skutek zarzucenia tradycyjnego użytkowania. Z kolei dla zwierząt – wtórna sukcesja powoduje eliminowanie naturalnych miejsce do życia (biegacz) czy zdobywania pokarmu (orlik). W konsekwencji populacja tych gatunków w sposób systematyczny jest ograniczana. Jednocześnie typując pozostałe obszary do objęcia projektem kierowano się wstępnym rozeznaniem przyrodniczym (opracowania autorstwa m.in. Wojciecha Mroza, Marka Ślusarczyka oraz NGO o profilu przyrodniczym), które wskazują obszar ok 15 tys. ha jako rejon cenny przyrodniczo, na którym występują liczne siedliska i gatunki, które należy chronić (w różnych obszarach są to oczywiście różne siedliska i gatunki). Bardziej szczegółowe osadzenie poszczególnych planowanych obszarów wypasowych wraz z informacją o obszarach i gatunkach chronionych przedstawiono w załącz. nr 16.1, zaś podstawowe informacja o gatunkach, zagrożeniach i ich przyczynach, które mogą skutkować eliminacją cennych gatunków ze środowiska naturalnego Karpat przedstawiono w punkcie Q wniosku. Na wytypowanych 15 tys. ha karpackich łąk zinwentaryzowano co   najmniej 5 cennych siedlisk, co najmniej 13 cennych i chronionych gatunków flory, 12 gatunków fauny i 1 gatunek grzyba.

Zagrożone gatunki roślin

Pierwiosnek omączony (Primula farinosa) (271, o. ścisła)

Mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus) (234. o. ścisła)

Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis) (182, o. ścisła)

Kruszczyk błotny (Epipactis palustris) (312, o. ścisła)

Pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna) (236, o. ścisła)

Zagrożone gatunki zwierząt

Orlik krzykliwy (Aquila pomarina) (221, o. ścisła)

Krasopani hera (Euplagia quadripunctaria) (560, o. ścisła)

Biegacz urozmaicony – (Carabus variolosus) (540, o. ścisła)

Derkacz (crex crex) (260, o. ścisła) Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar) (562, o. ścisła)

Płochacz halny (Prunella collaris) (359, o. ścisła)

Orzeł przedni (Aquila chrysaetos) (216, o. ścisła)

Błotniak łąkowy (Circus pygargus) (229, o. ścisła)

Kumak górski (Bombina variegata) (484, o. ścisła)