Szkolenie dla Baców w Rytrze

W dniu 22 marca 2019 r. Hotel Perła Południe Rytro 380,  odbędzie się szkolenie dla 15 Baców realizujących zadanie pn. Prowadzenie wypasu owiec wraz z usunięciem niepożądanej roślinności w ramach projektu: „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Podczas szkolenia między innymi zostaną omówione takie tematy jak wypas dla ochrony przyrody, wpływ pasterstwa na cenne siedliska przyrodnicze, utrzymanie dobrostanu i ochrona zdrowia zwierząt ponadto omówione zostaną zasady realizacji usługi oraz przekazane informację na temat bieżącej realizacji projektu